Hankkeen sisältö:
Simulaatio-oppiminen uutena oppimismenetelmänä kattaa koko lähihoitaja tutkinnon eri osat. Simulaatioympäristöä hyödynnetään myös maahanmuuttajat ja hoiks -oppilaiden opinnoissa. Osaamista pystytään varmistamaan tehokkaammin, tavoitteena potilasturvallisuuden paraneminen. Oppimisympäristöjä on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita mm. hankinnassa on Effica potilastietojärjestelmä, joka yhdistettynä simulaatioympäristöön auttaa tietoteknisten valmiuksien kehittämistä niin hoitotyön opiskelijoiden kuin työelämän koulutuksessa.

Tavoitteet:
Rakentaa oppimisympäristöjä, joka vastaavat autenttisuudellaan luonnollisia työympäristöjä. Mahdollistaa osanäyttöjen autenttinen toteuttaminen simulaatioympäristössä niiltä osin, kun niitä ei ole mahdollista toteuttaa luonnollisissa asiakastilanteissa. Parantaa opiskelijoiden vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, sekä hoitoteknologisia valmiuksia. Parantaa potilasturvallisuutta (hoitoalan koulutuksessa). Parantaa oppilaiden opiskeluviihtyvyyttä, oppimismotivaatiota sekä opettajien työssäjaksamista. Kehittää oppilaiden ja opettajien tietoyhteiskuntavalmiuksia. Tehostaa työelämän täydennyskoulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tuotokset ja tulokset:
Uusia oppimisympäristöjä on rakennettu: simulaatioympäristö, vanhuksen koti, lääkehoito oppimisympäristö, jne. Oppimisympäristöjä on saneerattu oppimistatukeviksi ja viihtyisimmäksi. Opetushenkilökunta on systemaattisesti kouluttautunut esim: simulaatiopedagogiikkaan, kinestetiikkaan ja avekki-menetelmään. Koulutuksissa on mukana työelämän edustajia. Uusia oppimismenetelmiä on viety systemaattisesti opetussuunnitelmiin. Yhteistyö työelämän
kanssa on tiivistynyt hankkeen aikana Verkostoituminen muiden koulutusten tuottajien kanssa ja näin tietotaidon jakaminen Verkkokursseja luodaan uusien oppimisympäristöjen tueksi

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit:
-
www-sivut:
-
Yhteyshenkilö:
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto
Mirja Annala
email. mirja.annala(at)kpedu.fi
puh.0408085166

Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, Jalkojenhoidon at, hierojan at, psykiatrisen hoidon eat, päihdetyön eat, Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutus, pelastustoimen täydennyskoulutus

Asiasanat: