Kuvaus hankkeesta:
Hanke toteutetaan rinnakkain Oppijat-hankkeen kanssa. Hanke organisoituu kolmeksi Oppijat-hankkeen kanssa osittain samanaikaisesti eteneväksi työpaketiksi, joiden aikana toteutetaan oppijan Oma tila ja Pedagoginen yhteisöpalvelu sekä kehitetään oppijalähtöisiä toimintamalleja ja käytänteitä. Työpaketteihin sisältyy neljä pilottikouluilla toteutettavaa, aikataulutettua ja ohjattua, kehittämis- ja tutkimustyötä sykleittäin eteenpäin vievää pilottijaksoa, jotka on sidottu työpakettien tavoitteisiin. Jokaisessa pilotointivaiheessa kerätään aineistoa seuraavan suunnittelu- ja kehitysvaiheen pohjaksi, ja jalostetaan näin toteutettavia palveluja, PLE-mallia ja hyviä käytänteitä edelleen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppijalähtöisiä oppimisen ympäristöjä koulukontekstissa ja kehitetään näin seuraavan sukupolven oppimisen välineitä niiden todellisessa käyttökontekstissa.

Tavoitteet:
1) Ottaa käyttöön opiskelijalähtöisiä, PLE-malliin (Personal Learning Enviroment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä.
2) Tutkia oppijalähtöisen oppimisen, yhteisöllisen työskentelyn sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavien avaintaitojen toteutumista hankkeessa kehitettävissä oppimisympäristöissä.
3) Ottaa käyttöön sosiaalisen median työtapoja ja työvälineitä ammatillisessa koulutuksessa.
4) Ottaa käyttöön verkko-oppimisympäristöjen ylläpidon ja käyttäjienhallinnan uusia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Tuotokset ja tulokset:
1) Hankkeen tuloksena oppijat saavat käyttöönsä kaksi uutta verkkopalvelua, Oma tila ja Pedagoginen
verkostoitumispalvelu
2) Hankkeen tuloksena syntyy tutkimustietoa- Uusia toimintamalleja ja käytänteitä PLE-ympäristön rakentamisesta ja hyödyntämisestä oppimisprosesseissa-Uusia käytänteitä tukea oppijalähtöisen oppimisen, yhteisöllisen työskentelyn sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavien avaintaitojen toteutumista tulevaisuuden oppimisympäristöissä. -Uusien toimintamallien vaikutuksista opiskelijoiden tietoturvaan ja ohjelmistojen tietoturvavaatimuksiin.
3) Hankkeen tuloksena syntyy tekninen toteutus oppimisympäristöön ylläpitoon ja käyttäjänhallintaan.
4) Hankkeen tuloksena opettajien ja opiskelijoiden tietoyhteiskuntavalmiudet kehittyvät.
5) Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia uudistuu.

Osallistuvat oppilaitokset ja yhteistyökumppanit:
- Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos- Peda.net-verkosto

www-sivut:
http://peda.net/veraja/poke/projekti/aoppijat
http://www.opefoorumi.fi/aoppijat/

Yhteyshenkilö:
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Teemu Siikaniemi
email. teemu.siikaniemi(at)poke.fi
puh. (014) 519 2448
Asiasanat: